Všeobecné obchodné podmienky

Kontaktné údaje predávajúceho
SP – LH spol. s r.o.
so sídlom Donská 7524/2, 841 06 Bratislava
IČO: 50 736 167
IČ DPH: SK2120465457
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1., oddiel Sro, vložka č.118018/B, prevádzka Glavica
Tesco, Devínska Nová Ves, Eisnerová 64, 841 07
Telefónne číslo: +421 910 292 912
Elektronická pošta: info@doorplus.sk

VYMEDZENIE ZÁKLADNÝCH POJMOV

 1. Cenník – vyjadruje aktuálne ceny ustanovené predávajúcim za jednotlivý tovar, ktorý patrí do sortimentu predávajúceho
 2. Elektronická komunikáciapredstavuje komunikáciu medzi obchodnými stranami prostredníctvom emailu alebo faxu.
 3. Konečná cena – je cena, ktorá bola dohodnutá buď na základe (za)merania a obhliadky miesta, kam bude tovar umiestnený alebo miesta, s ktorým súvisí vykonanie objednaných služieb a prác. Alebo priamo v potvrdení objednávky, ak sa nevykonáva (za)meranie a obhliadka miesta, kam je tovar určený a/alebo miesta, s ktorým súvisí vykonanie objednaných služieb a prác. Konečná cena sa môže líšiť od predbežnej ceny práve na základe (za)merania a obhliadky miesta, kde boli namerané iné hodnoty ako tie, ktoré boli predávajúcemu oznámene pri objednávke tovaru kupujúcim. Ak kupujúci požaduje dodatočné zmeny objednávky ešte v čase, kedy je možné takéto zmeny vykonať, tak konečná cena sa upraví podľa požadovaných zmien. Kupujúci zároveň súhlasí s novou konečnou cenou a zaväzuje sa ju zaplatiť.
 4. Kupujúci – je fyzická osoba (spotrebiteľ) alebo právnická osoba, ktorá nakupuje tovar alebo služby a práce od predávajúceho
 5. Kúpna cena – je dohodnutá ako konečná cena za tovar alebo služby.
 6.  Objednávka – je písomné vymedzenie tovaru a/alebo služieb a prác, ktoré sa majú dodať, resp. vykonať alebo veci, ktorá sa má zhotoviť podľa špecifikácie kupujúceho. Objednávka je vyhotovená na základe požiadaviek kupujúceho ako podklad pre určenie predbežnej ceny tovaru alebo služieb a pre vykonanie následného presného (za)merania a obhliadky miesta, kam má byť tovar určený alebo miesta vykonania služieb a prác. Objednávka má podobu listinnej objednávky alebo elektronickej objednávky zaslaná napr. prostredníctvom emailu. Objednávka musí čo najpresnejšie vymedzovať tovar alebo službu, ktoré má predávajúci dodať/poskytnúť kupujúcemu.
 7. Predávajúci – je právnická osoba SP-LH s r.o., so sídlom Donská 7524/2 841 06, Bratislava, IČO: 50736167, IČ DPH: SK 2120465457, zapísaná v Obchodnom registri Okresnom súde Bratislava, Oddiel: Sro, vložka č.: 118018/B, OC Glavica TESCO Eisnerová 64, 841 06 Bratislava, ktorý dodáva a predáva Tovar alebo poskytuje služby a práce.
 8. Predbežná cena – cena, ktorá je predbežne stanovená pri objednávke tovaru alebo služby. Môže sa líšiť od konečnej ceny, ktorá je upresnená až po presnom (za)meraní a obhliadke miesta určenia tovaru alebo miesta s ktorým súvisí vykonanie služby.
 9. Reklamačný poriadok – je samostatný dokument, ktorý upravuje postup predávajúceho a kupujúceho pri uplatnení reklamácie tovaru alebo služieb v prípade, že napriek všetkému úsiliu predávajúceho o zachovanie vysokej kvality ponúkaného tovaru a služieb vznikne na strane kupujúceho oprávnený dôvod k uplatneniu práv zo zodpovednosti za závady. Reklamačným poriadkom zároveň predávajúci informuje kupujúceho o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia reklamácie. Reklamačný poriadok je umiestnený na viditeľnom mieste na prevádzke predávajúceho a je zverejnený na jeho webovom sídle www.sp lh.sk. Uzavretím zmluvy kupujúci prehlasuje, že bol oboznámený s reklamačným poriadkom, jeho ustanovenia rozumel a súhlasí s nimi.
 10. Reklamácia – je podnet kupujúceho adresovaný predávajúcemu, ktorým sa kupujúci domáha práva vyplývajúceho zo zodpovednosti za závady tovaru alebo služieb. Kupujúci postupuje v prípade reklamácie podľa reklamačného poriadku a záručných podmienok. Cieľom reklamačného procesu je predovšetkým dosiahnuť, aby boli zistené vady odstránené.
 11. Služby a práce – sú všetky práce vykonávané v súvislosti s tovarom predávajúceho. Je to najmä pokládka (inštalácia), úprava, údržba alebo demontáž. Vykonávané sú na základe objednávky alebo reklamácie uplatnenej v záručnej dobe.
 12. Vyššia moc – sú všetky skutočnosti alebo prekážky, ktoré nezávisia od vôle zmluvnej strany a ohľadne ktorých nebolo možné rozumne očakávať, že ich výskyt mohla zmluvná strana predpokladať v čase uzavretia zmluvy alebo že by takéto skutočnosti/prekážky alebo ich dôsledky odvrátila ,alebo prekonala. Za vyššiu moc a považujú aj skutočnosti nepredvídateľné, prípadne predvídateľné ale neovplyvniteľné zo strany predávajúceho, ktoré majú vplyv na dodanie alebo vyhotovenie tovaru, napr. štrajky, katastrofy, havárie charakteru živelných pohrôm, výpadky elektrickej energie, krízové situácie, epidémie, branná pohotovosť štátu a iné opatrenia orgánov verejnej moci a iné.
 13. Záloha za tovar – je finančná čiastka, ktorú je kupujúci povinný zaplatiť po vyhotovení/potvrdení a doručení objednávky. Záloha sa uhrádza v prospech predávajúceho vo výške 70% konečnej ceny. A to v hotovosti, platobnou kartou akceptovanou predávajúcim, priamym vkladom, resp. bankovým prevodom na bankový účet predávajúceho. N. Záručná doba – je doba, počas ktorej predávajúci zodpovedná za vady tovaru alebo služby a ktorá začína plynúť prevzatím tovaru kupujúcim alebo vykonaním prác, pokiaľ záručné podmienky neustanovujú inak.
 14. Záručné podmienky – predstavujú podmienky, za ktorých predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na konkrétny druh tovaru a za ktorých môže kupujúci uplatňovať svoje práva vyplývajúce zo záruky. Záručné podmienky taktiež upravujú postup pri zaobchádzaní s tovarom, jeho užívanie, inštaláciu a údržbu a ktorých dodržiavanie je kupujúci povinný zachovávať v záujme zachovania práv vyplývajúcich zo záruky.  Záručné podmienky predstavujú samostatný dokument a/alebo môžu byť
  súčasťou záručného listu.
 15. Záruka – je zodpovednosť predávajúceho za závady, ktoré sa vyskytnú do určenej alebo dojednanej doby po prevzatí tovaru alebo vykonaní práce, t.j. v záručnej dobe. Predávajúci poskytne záruku v súlade s Občianskym zákonníkom. Pravidlá a rozsah poskytnutej záruky sú bližšie upravené v Reklamačnom poriadku a záručných podmienkach.
 16. Zmluva – sa rozumie kúpna zmluvy, zmluva o dielo, zmluva o zhotovení veci na zákazku alebo
  akákoľvek iná zmluvy uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim. Predmetom zmluvy je záväzok
  predávajúceho dodať tovar a/alebo služby a práce na základe potvrdenej objednávky kupujúceho a
  záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu za tovaru a/alebo služby a práce. Za kúpnu zmluvu sa tiež
  považuje objednávka tovaru a/alebo služieb a prác.

ČLÁNOK I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

 1. Tieto VOP upravujú a vymedzujú základné pojmy a vzájomné práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim, pokiaľ nie sú bližšie špecifikované vzájomnou kúpno predajnou zmluvou alebo inými dojednanými zmluvami.
 2. Tieto VOP sa vzťahujú na predaj tovaru a služieb zo sortimentu predávajúceho v rozsahu ponuky zverejnenej predávajúcim vo svojich prevádzkových priestoroch v OC Glavica TESCO, Eisnerová 64, 841 07 v Bratislave, resp. na svojom webovom sídle www.sp lh.sk
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek meniť a dopĺňať obsah týchto VOP podľa svojho uváženia.
 4. Platné znenie týchto VOP je zverejnené na webovom sídle predávajúceho.

ČLÁNOK II. TOVAR

 1. Tovarom sa rozumejú všetky predmety predaja a kúpy, ktoré patria do sortimentu predávajúceho (ďalej len tovar)
 2. Kupujúci má vedomosť, že ak sú tovarom drevená podlaha, resp. iný tovar z prírodných materiálov, medzi skutočným tovarom a jeho vzorkou vystavenou v prevádzkových priestoroch predávajúceho môžu byť rozdiely najmä čo sa týka štruktúry, kresby a farebnosti vyvolané povahou a vlastnosťami dreva, alebo iného prírodného materiálu. Tieto rozdiely však nemajú vplyv na vlastnosti tovaru a nemôžu byť dôvodom na uplatňovanie reklamácie tovaru.

ČLÁNOK III. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

 1. Na tovar sa vzťahujú ceny platné v dobe objednania tovaru. Cena je uvedená v aktuálnom platnom cenníku vedenom samostatne alebo ako súčasť grafickej ponuky (webové sídlo, katalóg, a pod.), resp. iných dokumentov týkajúcich sa cien tovaru (napr. cenová ponuka), platných ku dňu vystavenia ponuky alebo objednávky
 2. Ku kúpnej cene tovaru môžu byť na základe zvolených požiadaviek kupujúceho pripočítané náklady súvisiace s dodaním tovaru, tzn. náklady za dopravu, manipuláciu s tovarom, vratné obaly a podobne
 3. Predávajúci je povinný informovať kupujúceho jasne a zrozumiteľne o celkovej cene tovaru vrátane DPH.
 4. Kupujúci je povinný uhradiť predávajúcemu okrem kúpnej ceny aj náklady súvisiace s dodaním tovaru len v prípade, ak s nimi kupujúci súhlasil, a to prostredníctvom vlastnoručného podpisu na ponuke, resp. objednávke tovaru alebo súhlasom pri elektronickej komunikácii s predávajúcim
 5. V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu kúpnu cenu spolu s nákladmi súvisiacimi s dodaním tovaru vo výške a za podmienok dohodnutých v zmluve, resp. objednávke, je predávajúci oprávnený odstúpiť od zmluvy
 6. Kúpnu cenu spolu s nákladmi súvisiacimi s dodaním tovaru môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledovnými spôsobmi:
  a. vopred:
  i. bankovým prevodom
  ii. iii. v hotovost
  b. pri osobnom odbere tovaru:
  i. platobnou kartou
  ii. v hotovosti
 7. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru k prijatej platbe. Predávajúci je platcom DPH. Daňový doklad bude kupujúcemu odovzdaný spolu s dodaním tovaru.
 8. Doručenie daňového dokladu môže byť:
  a. právnickej osobe na adresu jeho sídla uvedenú v obchodnom registri,
  b. fyzickej osobe podnikateľovi na adresu miesta jeho podnikania uvedenú v živnostenskom alebo inom registri, v ktorom je zapísaná, alebo na adresu jeho prevádzky, ktorú kupujúci písomne oznámi predávajúcemu,
  c. elektronickou formou prostredníctvom emailu.
 9. Kupujúci je povinný riadne včas zaplatiť za Tovar alebo Služby a práce predávajúcemu podľa potvrdenej objednávky alebo inej zmluvy.
 10. Ak je kupujúci v omeškaní s platením peňažných záväzkov voči predávajúcemu (najmä kúpnej ceny za dodanie tovaru a pod.), nie je predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar do zaplatenia všetkých peňažných záväzkov kupujúceho voči predávajúcemu.
 11. Ak sa kupujúci dostane do omeškania s platením kúpnej ceny, resp. jej časti, je popri dlžnej sume povinný platiť predávajúcemu aj úroky z omeškania vo výške 0,5% za každý deň omeškania dlžnej sumy. V prípade, aj by výška úroku z omeškania stanovená podľa platnej právnej úpravy bola vyššia ako je dohodnutá v tomto článku VOP, má predávajúci nárok na úrok z omeškania vo výške podľa platnej právnej úpravy.

ČLÁNOK IV. OBJEDNÁVKA

 1. Objednávka musí byť spravidla písomná; za písomnú sa považuje aj objednávka urobená faxom alebo elektronickou formou prostredníctvom emailu.
 2. Objednávka nie je potrebná ak kupujúci kúpi tovar na predajnom mieste predávajúceho, zaplatí kúpnu cenu a tovar si bezprostredne prevezme
 3. Ak kupujúci urobí objednávku v inej forme ako písomne, tzn. ústne alebo telefonicky, je predávajúci oprávnený požiadať kupujúceho o jej vyhotovenie v písomnej forme. Do doručenia objednávky v písomnej forme nie je predávajúci povinný objednávku potvrdiť.
 4. Objednávka kupujúceho musí obsahovať aspoň tieto náležitosti:
  a. označenie predávajúceho a kupujúceho,
  b. informácie o Tovare (názov, popis, požadované množstvo a pod.).
 5. Predávajúci vystaví kupujúcemu potvrdenie objednávky, ktorá musí obsahovať aspoň tieto náležitosti:
  a. Označenie predávajúceho a kupujúceho,
  b. Presné označenie tovaru,
  c. Jednotkovú cenu, množstvo, celkovú cenu.
 6. Objednaním tovaru a podpisom objednávky sa kupujúci zaväzuje objednaný tovar odobrať a zaplatiť v dohodnutom termíne. Zároveň tým vyjadruje súhlas s týmito VOP.
 7. Predávajúci je oprávnený odmietnuť potvrdenie objednávky, ak:
  a. dodanie tovaru nie je možné ani pri vynaložení všetkého úsilia (napr. tovar sa už nevyrába alebo nie je na trhu dostupný z iných dôvodov),
  b. Kupujúci je v omeškaní s plnením akýchkoľvek záväzkov, ktoré má z akéhokoľvek právneho dôvodu voči predávajúcemu,
  c. na majetok kupujúceho bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, vyhlásený konkurz, zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nemajetnosť, kupujúci je v likvidácii, bol naň podaný návrh na reštrukturalizáciu, bola povolená reštrukturalizácia, alebo z dôvodov uvedených vo VOP.

ČLÁNOK V. USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA TOVARU, KTORÝ PREDÁVAJÚCI NEMÁ BEŽNE NA
SKLADE, RESP. TOVARU NA OBJEDNÁVKU

 1. Takýto tovar predávajúci spravidla objedná u svojich dodávateľov iba na základe súhlasu kupujúceho s potvrdením objednávky. Na dodanie takéhoto tovaru platia ustanovenia týchto VOP rovnako, ak z tohto článku nevyplýva inak.
 2. Predávajúci v potvrdení objednávky uvedie výšku požadovanej zálohy kúpnej ceny a ostatné platobné a dodacie podmienky.
 3. Predávajúci pristúpi k objednaniu tovaru, ktorý nemá bežne na sklade až po zaplatení ním určenej zálohy kúpnej ceny v potvrdení objednávky kupujúcim.
 4. Presnú dobu dodania tovaru je oprávnený jednostranne určiť predávajúci a túto vhodným spôsobom oznámi Kupujúcemu. Pri jej určovaní vychádza z doby dodania tovaru oznámenej mu jeho dodávateľmi
 5. Do dodania tovaru je kupujúci oprávnený objednávku, na základe ktorej mu predávajúci má dodať tovar, ktorý nemá bežne na sklade, jednostranne zrušiť zaplatením storno poplatku z hodnoty objednávky, podľa jednotlivých značiek tovaru nasledovne:
  – Egger – 30%
  – PARADOR -30%
  – BOEN -30%
  – POL-SKONE-30%
  – HERMANN -30%
  – CENTURION -30%
  – PAR-KY -30%
 6. Pri dodaní tovaru na sklad predávajúceho oznámi túto skutočnosť predávajúci kupujúcemu vhodným spôsobom. Kupujúci je následne povinný doplatiť za objednaný tovar a odobrať ho.
 7. Kupujúci je povinný objednaný tovar odobrať do 7 kalendárnych dní odo dňa úplného zaplatenia tovaru podľa objednávky. Po tomto termíne si predávajúci vyhradzuje právo účtovať kupujúcemu za uskladnený tovar poplatok za skladovanie. Poplatok za skladovanie/deň:
  1. – 7. deň uskladnenia zadarmo
  7. – 14. deň uskladnenia 6€ s DPH
  14. – 21. deň uskladnenia 12€ s DPH
  Po 21. dni uskladnenia 24€ s DPH

ČLÁNOK VI. DODANIE TOVARU, JEHO BALENIE A PREPRAV

 1. Dodacia lehota každého tovaru je individuálna a záleží od dostupnosti tovaru a spôsobu prevzatia kupujúcim.
 2. V prípade, ak predávajúci nebude schopný dodať tovar v dohodnutom termíne z dôvodu prekážky spôsobenej Vyššou mocou, termín dodania tovaru sa primerane predlžuje o čas trvania pôsobenia Vyššej moci. Predávajúci je povinný oznámiť kupujúcemu dôvody vyššej moci aj s termínom približného nového dodania tovaru.
 3. Predávajúci dodáva kupujúcemu tovar podľa potvrdenia objednávky, a to:
  a. v mieste prevádzky predávajúceho, resp. v sklade predávajúceho,
  b. v mieste určenom kupujúcim, resp. na adrese určenej kupujúcim; v takomto rípade je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu popri kúpnej cene aj poplatok za vykonanie prepravy tovaru do miesta jeho dodania, a to vo výške dohodnutej s predávajúcim (jej výšku uvedie predávajúci v potvrdení objednávky[BH1]).
 4. Predávajúci spolu s tovarom odovzdá kupujúcemu doklady vzťahujúce sa na tovar, vrátane dodacieho listu. Osoba preberajúca za kupujúceho tovar je povinná prevzatie tovaru potvrdiť svojím podpisom na dodacom liste. Predávajúci je od tejto osoby oprávnený žiadať uvedenie jej mena a priezviska a čísla občianskeho preukazu, resp. iného dokladu totožnosti. O tejto skutočnosti je kupujúci povinný vopred takúto osobu informovať.
 5. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný dodaný tovar skontrolovať najmä z hľadiska jeho druhu, množstva, vyhotovenia a iných možných závad. Ak je tovar pri preberaní viditeľne poškodený alebo zničený, nie je kupujúci povinný tovar prevziať. O uvedenej skutočnosti je kupujúci povinný ihneď informovať predávajúceho na dodací list. Na akékoľvek neskoršie reklamácie kupujúceho na množstvo alebo viditeľné poškodenie tovaru nebude predávajúci prihliadať.
 6. Kupujúci potvrdzuje svojím podpisom na dodacom liste, že tovar riadne prevzal, že predávajúci dodal tovar riadne a včas a nemal žiadne zjavné závady, a že zároveň prevzal aj všetky doklady vzťahujúce sa na tovar (najmä na manipuláciu s ním, návod na montáž, používanie a údržbu, a pod.).
 7. Predávajúci pripraví a zabalí tovar bežným spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu
 8. Ak je Tovar zabalený vo vratných obaloch (napr. EURO palety), je kupujúci povinný nepoškodené vratné obaly vrátiť najneskôr do 30 dní od dodania tovaru. Ak sa kupujúci dostane do omeškania s vrátením vratných obalov, bude mu účtovaný poplatok v výške 25€ s DPH za každý jeden vratný obal.

ČLÁNOK VII. NEBEZPEČENSTVO ŠKODY NA TOVARE A VÝHRADA VLASTNÍCKEHO PRÁVA

 1. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď kupujúci prevezme tovar od predávajúceho, alebo ak tak neurobí včas, v čase keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci poruší svoju povinnosť prevziať tovar; nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho najneskôr nadobudnutím vlastníckeho práva k nemu.
 2. Škoda na tovare, ktorá vznikla po prechode nebezpečenstva škody na tovare na kupujúceho, nemá vplyv na jeho povinnosť zaplatiť kúpnu cenu.
 3. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny.
 4. V prípade, že dôjde k odovzdaniu tovaru pred zaplatením kúpnej ceny a prípadných nákladov súvisiacich s dodaním tovaru, tovar zostáva vo vlastníctve predávajúceho až do úplného zaplatenia kúpnej ceny a prípadných nákladov súvisiacich s dodaním tovaru. Kupujúci nesmie žiadnym spôsobom tovar, pri ktorom je dohodnutá výhrada vlastníckeho práva, scudzovať alebo inak zaťažovať, napr. záložným právom, zaväzuje sa tovar chrániť pred poškodením, znehodnotením, zničením alebo krádežou. Kupujúci je na výzvu predávajúceho vždy povinný oznámiť, kde sa tovar u ktorého je dohodnutá výhrada vlastníctva nachádza.
 5. Kupujúci je povinný okamžite písomne oznámiť predávajúcemu, pokiaľ by si tretie osoby uplatňovali na tovar, pri ktorom je dohodnutá výhrada vlastníctva akýkoľvek nárok (napr. exekúcia, vzatie do zálohy, alebo zahrnutie do konkurznej podstaty, atď.).
 6. Ak sa kupujúci dostane do omeškania s platením kúpnej ceny, nie je oprávnený previesť tovar na tretiu osobu, použiť tovar na vykonanie diela, spracovať tovar, ani ho žiadnym spôsobom zaťažiť, a to až do úplného zaplatenia kúpnej ceny za tento tovar. Ak kupujúci poruší povinnosť podľa predchádzajúcej vety, je povinný zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške kúpnej ceny za tovar, ktorý kupujúci v rozpore s predchádzajúcou vetou previedol na tretiu osobu, použil na vykonanie diela, spracoval, alebo zaťažil.
 7. Ak predávajúci odstúpi od objednávky a vlastnícke právo k dodaného tovaru do odstúpenia neprešlo z predávajúceho na kupujúceho a kupujúci do odstúpenia predávajúceho od objednávky nepreviedol tovar na tretiu osobu, je kupujúci povinný vrátiť tovar predávajúcemu, resp. umožniť predávajúcemu, alebo ním povereným osobám vstup do priestorov, v ktorých sa tovar predávajúceho nachádza, umožniť jeho späťvzatie a poskytnúť predávajúcemu všetku súčinnosť potrebnú na späťvzatie tovaru. Ak kupujúci poruší povinnosť podľa tohto bodu, je povinný zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške kúpnej ceny, ktorú bol kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu za tovar, ktorý bol predmetom objednávky, od ktorej predávajúci odstúpil. Náklady spojené so späťvzatím tovaru podľa tohto bodu znáša kupujúci.

ČLÁNOK VIII. ZODPOVEDNOSŤ ZA CHYBY TOVARU

 1. Predávajúci zodpovedá za závady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim a ktoré sa vyskytnú po prevzatí Tovaru v záručnej dobe. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim. Bližšie podmienky zodpovednosti za závady sú podrobne upravené v reklamačnom poriadku.
 2. Tovar musí mať požadovanú, prípadne právnymi predpismi ustanovenú akosť, množstvo, mieru alebo hmotnosť a musí byť bez závad, najmä musí zodpovedať záväzným technickým normám.
 3. Ak kupujúci pochyby pri objednaní tovaru, ktorý má predávajúci má na sklade a bude požadovať výmenu tovaru, predávajúci vyhradzuje právo účtovať kupujúcemu za storno poplatok
  1. za zárubňu: 12€ s DPH za kus
  2. za dvere: 12€ s DPH za kus
  3. za dveroví komplet 24€ s DPH za kus
  4. kľučku pre interiérové a bezpečnostné dvere 6€ za kus

LÁNOK IX. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Ak je Kupujúci fyzickou osobou, predávajúci spracúva jeho osobné údaje ako dotknutej osoby v rozsahu a po dobu nevyhnutnú na splnenie povinností vyplývajúcich zo Zmluvy. Za týmto účelom spracúva meno, priezvisko, obchodné meno kupujúceho, IČO, DIČ, IČ DPH, adresu, miesto podnikania, adresu na doručovanie, email, telefónne číslo, zápis v príslušnom registri v ktorom je kupujúci zapísaný, podpis a to na účel predaja tovaru kupujúcemu.
 2. Právnym základom spracovania osobných údajov dotknutej osoby  – kupujúceho spoločnosťou SP-LH je plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je kupujúci (ako dotknutá osoba), alebo vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe jeho žiadosti.
 3. Uzatvorenie zmluvy a dodanie tovaru bez poskytnutia osobných údajov dotknutou osobou nie je možné (okrem prípadu, ak tovar, o ktorý má kupujúci záujem, je na sklade predávajúceho, kupujúci bezprostredne zaplatí kúpnu cenu v prevádzke predávajúceho, tovar si hneď prevezme.
 4. Predávajúci uchováva osobné údaje kupujúcich – dotknutých osôb po dobu nevyhnutne potrebnú na účel ich spracúvania
 5. Právnym základom spracúvania osobných údajov zástupcov Kupujúceho, resp. osôb, ktoré za Kupujúceho (v jeho mene alebo na jeho účet) vykonávajú, resp. plnia niektoré práva, resp. povinnosti spoločnosťou SP LH s.r.o. je, že toto spracúvanie je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov predávajúceho. Na tento účel predávajúci nevyhnutne spracúva meno, priezvisko, email, telefónne číslo, podpis číslo občianskeho preukazu, alebo iného dokladu totožnosti tejto osoby.
 6. Oprávnenými záujmami predávajúceho je umožnenie komunikácie s kupujúcim vo vzťahu k zmluvám a právam a povinnostiam z nich a identifikácia osoby. Predávajúci uchováva osobné údaje fyzických osôb po dobu nevyhnutne potrebnú na účel ich spracúvania.
 7. SP-LH osobné údaje dotknutých osôb nezverejňuje. Za úplnosť, správnosť a pravdivosť poskytnutých osobných údajov zodpovedá dotknutá osoba. Predávajúci informuje každú dotknutú osobu o tom, že má (i) právo na prístup k svojim osobným údajom, (ii) právo na opravu osobných údajov, (iii) právo na výmaz osobných údajov, (iv) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, (v) právo na to, aby prípadnému príjemcovi osobných údajov boli oznámené oprava, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, (vi) právo na prenosnosť osobných údajov, (vii) právo namietať spracúvanie osobných údajov, (viii) právo začať konanie na ochranu osobných údajov, (ix) právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky a iné práva súvisiace s jej osobnými údajmi a ich spracúvaním v rozsahu a za podmienok podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
 8. Kontaktné údaje spoločnosti SP-LH s r.o. sú zverejnené na webovom sídle www.sp lh.sk aj na prevádzke

ČLÁNOK X. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


1. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňa 1.4.2021 a sú záväzné odo dňa ich zverejnenia na webovom sídle Predávajúceho, a zároveň je možné do nich nahliadnuť v prevádzke predávajúceho
2. Orgánom dohľadu predávajúceho je Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Odbor výkonu dozoru, Prievozská 32, P.O.BOX 5, 820 07 Bratislava 27.